Ordine si domeniu public

Autentificare utilizatori existenți
   

 

Servicul de ordine si liniste publica
1. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică Orasului Rovinari, aprobat în condiţiile legii;
2. acţionează pe teritoriul Orasului Rovinari pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică.
3. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat Orasului Rovinari, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Orasului Rovinari sau a altor instituţii/servicii publice din subordinea Primarului Orasului Rovinari, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
4. acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
5. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
6. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
7. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
8. acordă, pe teritoriul Orasului Rovinari, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
9. intervine, pe teritoriul Orasului Rovinari, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112,
pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
10. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
11. acţionează prin patrulare pedestră, călare şi auto pe itinerariile stabilite pe teritoriul Orasului Rovinari, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structurile de Poliţie Locală a Orasului Rovinari;
12. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
13. acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
14. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
15. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului;
16. conduce la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Orasului Rovinari /structurii Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
17. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Orasului Rovinari, legate de problemele specifice structurii.

Share Page

Close